ISO 15189:2012- Medical laboratories (Requirements for quality and competence)

ISO 15189:2012- Medical laboratories (Requirements for quality and competence)

คณะกรรมการบริหารวิชาการ ได้จัดอบรม การทบทวนข้อกำหนดและการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน ISO15189:2012 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ ISO15190:2003 คือ มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการได้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 โดยวิทยากรที่มาให้ความรู้คือ ทน.พญ.กวินญาณี แพ่งสภา

FREE CONSULTATION