fbpx

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

               บริษัท เจตนิน จำกัด (บริษัทฯ) ได้จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผู้ใช้บริการ การใช้เว็บไซต์ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้นขอความกรุณาท่านศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์

               ทั้งนี้ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

1. ข้อจำกัดความรับผิด

เอกสารนี้อาจมีข้อความที่ไม่ถูกต้องตรงความจริง หรือการสะกดตัวอักษรที่ผิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะรับประกันถึงความถูกต้องครบถ้วน หรือความเหมาะสมของข้อมูลเพื่อการใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อตกหล่นของส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ เอกสารและโปรแกรม การให้บริการหรือราคา (หากมี) ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า การที่คุณได้ให้ข้อมูลหรือใช้ข้อมูลผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บ ใช้ หรือนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หากเกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่างบริษัทฯ ผู้ใช้บริการ และบุคคลภายนอก

2. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ภาพ เสียง เนื้อหา ข้อความ ส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นี้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ใช้อาจพิมพ์หรือดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ทั้งหมดของเว็บไซต์ถูกจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวในการรับทราบข่าวสารและติดต่อกับทางบริษัทฯ ของผู้ใช้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขใดๆ พิมพ์ซ้ำ หรือผลิตซ้ำไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนเผยแพร่ต่อสาธารณชน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อน

3. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วจะถือว่ามีผลบังคับใช้ทันทีโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ประกาศในเว็บไซต์ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์นี้

4. กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย การเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทยเท่านั้น

5. การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือการให้บริการเว็บไซต์นี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ[email protected]

ขอรับคำปรึกษาฟรี