fbpx

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อปฏิเสธความรับผิด
เอกสารนี้อาจมีข้อความที่ไม่ถูกต้องตรงความจริง หรือการสะกดตัวอักษรที่ผิด เจตนินขอสงวนสิทธิที่จะรับประกันถึงความถูกต้องครบถ้วน หรือความเหมาะสมของข้อมูลเพื่อการใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง และเจตนินขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อตกหล่นของส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์นี้ เจตนินอาจจะเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์นี้ เอกสารและโปรแกรม การให้บริการหรือราคา (หากมี) ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า การที่คุณได้ให้ข้อมูลหรือใช้ข้อมูลผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ของเจตนิน ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมแก่เจตนินในการเก็บ ใช้ หรือนำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หากเกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่างเจตนิน ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ภาพ เสียง เนื้อหา ข้อความ ส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเจตนินนี้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยโดยชอบด้วย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ใช้อาจพิมพ์หรือดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ทั้งหมดของเว็บไซต์ถูกจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวในการรับทราบข่าวสารและติดต่อกับทางเจตนิน ของผู้ใช้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไขใดๆ พิมพ์ซ้ำ หรือผลิตซ้ำไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนเผยแพร่ต่อสาธารณชน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจตนินก่อน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็น ในกรณีที่คุณเป็นผู้ยินยอมให้ข้อมูลกับเราโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเพื่อการขอรับบริการจากเราผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใดของเรา ตัวอย่างเช่น การนัดหมายแพทย์ การทำธุรกรรมแบบออนไลน์ การสมัครรับจดหมายข่าว รวมไปถึงการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วยที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของเจตนิน นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สาม เช่น บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของคุณ ในกรณีที่คุณได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากคุณ หรือจากบุคคลที่สาม มีดังนี้
• ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
• ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์
• ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนา
• ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการเกี่ยวกับห้องพัก อาหาร โรงแรม และบริการเสริมอื่นๆ
• ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้ป่วย การเข้าชมเว็บไซต์ และระยะเวลาที่ผู้ชมอยู่บนเว็บไซต์
• ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา
• เราจะไม่เก็บและใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณ ดังต่อไปนี้ เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของคุณ

การเปลี่ยนแปลง
ข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วจะถือว่ามีผลบังคับใช้ทันทีโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ประกาศในเว็บไซต์ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์นี้

กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง
ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย การเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทยเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานนี้ กรุณาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน และหากคุณมีคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถส่งคำถามมาที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน เลขที่ 5 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ (+662) 02-655-5300-10 หรือส่งอีเมล์ มาที่ [email protected]  ทั้งนี้ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้เราทราบ ได้แก่
• ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง
• เรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม รายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
• เบอร์โทรและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งที่อยู่สำหรับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail) ของคุณ

เจตนินขอแจ้งให้คุณทราบในการส่งคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ ทางอีเมล์ เจตนินไม่สามารถรับประกันความเป็นส่วนตัวในอีเมล์ของคุณที่ส่งมาหาเจตนินได้ เนื่องจากข้อมูลของคุณอาจถูกเปิดอ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ ดังนั้น หากเป็นข้อมูลที่คุณเห็นว่าเป็นข้อมูลลับหรือเป็นข้อมูลส่วนตัวทางเราแนะนำให้คุณติดต่อโดยวิธีการอื่นเพื่อเป็นการรักษาความลับให้แก่คุณ

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ 

 

ขอรับคำปรึกษาฟรี