fbpx

เป็นการรักษาคุณภาพของตัวอ่อนให้คงสภาพเช่นเดิมเพื่อการมีบุตรในอนาคต โดยการหยุดการทำงานของเซลล์ไว้ด้วยวิธีการลดอุณหภูมิของเซลล์ลงจนถึงอุณหภูมิที่เรียกว่า sub-zero temperature โดยมีการใช้สารป้องกันการเกิดผลึกน้ำแข็ง ที่เรียกว่า Cryoprotective additives เพื่อป้องกันความเสียหายภายในเซลล์ที่อาจเกิดจากความเย็น แล้วทำการเก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนเหลว ที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส

ขั้นตอนในการทำ

ปัจจุบันที่เจตนินเราใช้วิธีการแช่แข็งแบบผลึกแก้ว หรือ “Vitrification” โดยใช้สารป้องกันการเกิดผลึกน้ำแข็งและการลดอุณหภูมิของเซลล์ตัวอ่อนโดยรวดเร็ว จึงลดการเกิดผลึกน้ำแข็งขึ้นภายในเซลล์ และเพิ่มอัตราความสำเร็จของการแช่แข็งและละลาย เพื่อให้ได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีหลังการละลาย

เหมาะสำหรับ

  • ผู้เข้ารับบริการที่ได้ตัวอ่อนเกินกว่าจำนวนที่จะย้ายเข้าโพรงมดลูก
  • ผู้เข้ารับบริการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการที่รังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป (OHSS)
  • สามารถเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์จากการใส่ตัวอ่อนที่ดี ในรอบที่มีระดับฮอร์โมนที่เหมาะสม
  • ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถย้ายตัวอ่อนเข้าโพรงมดลูกได้ในรอบการกระตุ้นไข่ จากสาเหตุหลายอย่าง

ข้อดี

  • เพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ในอนาคตสำหรับผู้หญิงที่วางแผนจะมีบุตรช้า
  • เพื่อลดอัตราการเกิดทารกแฝดโดยการย้ายฝังตัวอ่อนเพียงตัวเดียวในรอบการกระตุ้นไข่ และเก็บตัวอ่อนที่เหลือแช่แข็งไว้ใช้ในอนาคต
  • เพื่อเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ โดยจากการศึกษาพบว่า การใส่กลับตัวอ่อนในรอบแช่แข็งมีอัตราความสำเร็จมากกว่าการใส่กลับตัวอ่อนรอบเจาะไข่