fbpx

การตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ

เป็นการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของอสุจิ ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO criteria)

ขั้นตอนในการทำ

ตรวจอสุจิทางกายภาพ ได้แก่ ปริมาตร , ความเป็นกรด-ด่าง , ความหนืด และการละลายตัว ตรวจอสุจิใต้กล้องจุลทรรศน์ ได้แก่ จำนวนอสุจิ , การเคลื่อนที่ของอสุจิ , รูปร่างของอสุจิ และ เซลล์อื่นๆที่ปนในน้ำอสุจิ เช่น เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

ผู้ชายทุกท่านเพื่อทราบถึงคุณภาพของอสุจิ และค้นหาสาเหตุการมีบุตรยากในฝ่ายชาย