fbpx

โรงพยาบาลเจตนินได้รับเกียรติบัตร “โรงพยาบาลคุณธรรม” จากกรมการค้าภายใน

โรงพยาบาลเจตนินได้รับเกียรติบัตร “โรงพยาบาลคุณธรรม” จากกรมการค้าภายใน

โรงพยาบาลเจตนิน เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางรักษาผู้มีบุตรยากแห่งเดียวที่ได้รับเกียรติบัตรจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ว่าเป็น “โรงพยาบาลคุณธรรม” (Good Governance Hospital; GGH) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562
โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ว่าเป็นโรงพยาบาลที่ มีคุณธรรม ธรรมาภิบาลสูง ราคาและค่าบริการโปร่งใส เป็นธรรม

 

FREE CONSULTATION