fbpx

เมื่อวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562 เจตนินไอวีเอฟคลินิกฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน RTAC ตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุงล่าสุด (เดือนตุลาคม 2561)

เมื่อวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562 เจตนินไอวีเอฟคลินิกฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน RTAC ตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุงล่าสุด (เดือนตุลาคม 2561)

เจตนินไอวีเอฟคลินิกฯ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองโดย The Reproductive Technology Accreditation Committee (RTAC) ซึ่งให้การรับรองผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ตามมาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย (The Fertility Society of Australia) โดยการรับรองมาตรฐาน RTAC นั้นเป็นข้อบังคับ ที่ใช้ในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และสิงคโปร์

 

FREE CONSULTATION