fbpx

อบรม “ครรภ์คุณภาพ” ครั้งที่ 50

อบรม “ครรภ์คุณภาพ” ครั้งที่ 50

ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินมีการจัดอบรมครรภ์คุณภาพครั้งที่ 50 ในหัวข้อ “คุณแม่ครรภ์อ่อน เตรียมพร้อมด้วยกัน” ซึ่งเป็นการให้ลูกค้าผู้ที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 28 สัปดาห์ ฟังการบรรยายพร้อมกับทำ workshop เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว, การดูแลโภชนาการและการออกกำลังกายที่ถูกต้องขณะตั้งครรภ์และได้รับเกียรติจากคุณอัญชิษฐา วงศ์บุญมีเป็นวิทยากรรับเชิญในครั้งนี้

FREE CONSULTATION