fbpx

วิทยาลัยเกื้อการุณย์เข้าศึกษาดูงาน

วิทยาลัยเกื้อการุณย์เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม 2559 โรงพยาบาลเจตนิน โดยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ เพื่อเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และศึกษาดูงานในกระบวนการการรักษาผู้มีบุตรยากแบบครบวงจร และเพียบพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

FREE CONSULTATION