fbpx

คำถามที่พบบ่อยเรื่องการมีลูกยาก ตอนที่ 3

คำถามที่พบบ่อยเรื่องการมีลูกยาก ตอนที่ 3

ถาม : สามีมีผลการตรวจการแตกหักของดีเอ็นเอของอสุจิไม่ค่อยดี จะมีเทคนิคอะไรแนะนำเพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ไหมคะ

ตอบ : ในกรณีตรวจพบปัญหาภาวะมีบุตรยากที่เกิดจากอสุจิมีสายดีเอ็นเอแตกหักนั้นสามารถแก้ไขเบื้องต้นด้วยการค้นหา รักษาหรือแก้ไขปัจจัยต่างๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของภาวะดังกล่าว เช่น การสูบบุหรี่ การติดเชื้อของระบบสืบพันธุ์ การใช้ยาบางชนิด การสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือสารเคมีที่เป็นอันตราย เป็นต้น และในขั้นตอนของการรักษาภาวะมีบุตรยากก็ยังสามารถเลือกใช้เทคนิคการเตรียมอสุจิ โดยวิธี MACS (Magnetic Activated Cell Sorting) เพื่อคัดแยกอสุจิที่ดีออกจากอสุจิที่มีสายดีเอ็นเอแตกหัก และสามารถเลือกใช้วิธี IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection) ซึ่งเป็นการใช้ กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงในการเลือกตัวอสุจิเพื่อการปฏิสนธิ ซึ่งสามารถมองเห็นรายละเอียดในการคัดเลือกตัวอสุจิได้ดีกว่าวิธี ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) ตามปกติและช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จของการรักษาได้ดียิ่งขึ้น

 

ถาม : การใส่ตัวอ่อนกลับเข้าโพรงมดลูกแบบรับประทานฮอร์โมนเตรียมผนังมดลูกกับรอบธรรมชาติ วิธีไหนมีอัตราความสำเร็จสูงกว่ากัน

ตอบ : จากการศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูก ระหว่างการเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกโดยใช้ยาฮอร์โมนกับรอบธรรมชาติพบว่าทั้งสองกลุ่มให้อัตราความสำเร็จของการตั้งครรภ์ที่ไม่แตกต่างกัน จึงสามารถเลือกวิธีการเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกได้ตามความเหมาะสม โดยทั้งสองวิธีมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน เช่น การใช้ยาฮอร์โมนจะมีข้อดีในแง่ความยืดหยุ่นในการกำหนดวันพบแพทย์และวันย้ายกลับตัวอ่อนมากกว่ารอบธรรมชาติในขณะที่รอบธรรมชาติเอง ก็มีข้อดีสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงยาฮอร์โมน และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของยาฮอร์โมน เป็นต้น


บทความโดย
นพ.ปกป้อง ปานศรีแก้ว
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
โรงพยาบาลเจตนิน

วารสารวิชาการเจตนิน  Vol.11 No.2

FREE CONSULTATION